Training ‘Vitale netwerken’, sociaal netwerkmethodiek

Krachten van het sociaal netwerk

Achtergrond

Ieder mens is voor zijn bestaan aangewezen op andere mensen. Een persoonlijk sociaal netwerk is voor iedereen belangrijk. Sociale relaties dragen bij aan het welzijn en de sociale integratie van mensen. Om te voorzien in de elementaire behoefte ‘ergens bij te horen’ hebben mensen relaties nodig. Contact met anderen draagt bij aan de ontwikkeling en handhaving van identiteit en zelfrespect en kan praktische en emotionele steun bieden. Maar allerlei gebeurtenissen en ontwikkelingen kunnen die waardevolle contacten schaden. Echtscheiding, overlijden, emigratie, ziekte en andere psychosociale en materiële problemen kunnen mensen en hun relaties uit balans brengen. Op zo’n moment is het cruciaal of iemand kan vertrouwen op de beschermende en herstellende werking van zijn netwerk. Als dat niet kan en het netwerk niet vitaal genoeg is om die verstoringen op te vangen, dan liggen vereenzaming en sociaal isolement op de loer. In die situaties kan het zinvol zijn als een begeleider de door de cliënt gewenste ondersteuning biedt bij het vergroten en versterken van zijn netwerk.
Hoe de hulpverlener daarbij te werk kan gaan, is onderwerp van deze training.

Omschrijving training

In deze training leert de deelnemer om het persoonlijk sociaal netwerk met de cliënt te inventariseren, te analyseren en een traject ter versterking in te zetten.
U krijgt antwoord op vragen als: wat is een persoonlijk sociaal netwerk? Wat is het doel van netwerkgericht werken? Hoe brengt u iemands netwerk in kaart? Hoe motiveert u mensen om bestaande contacten te intensiveren en nieuwe contacten aan te gaan? Hoe laat u mensen voelen dat zij krachtig genoeg zijn om dat te kunnen? Wat vraagt het van u als hulpverlener/verzorgende om het netwerk van de cliënt te betrekken bij het begeleidingstraject? Of liever nog: als u de cliënt en het netwerk hierin de leiding geeft?
De training koppelt gevarieerde gesprekstechnieken aan de diverse fasen in de hulpverlening. Er is expliciet aandacht voor casuïstiek en via huiswerkopdrachten en rollenspelen wordt de theorie direct aan de praktijk gekoppeld.

Voor wie?

De training is bedoeld voor professionals in zorg, welzijn en dienstverlening die hun kennis van en vaardigheden voor netwerkgericht werken willen vergroten en verdiepen. De deelnemer is bereidt om de betekenis van netwerkgericht werken voor het eigen werkveld en functie te onderzoeken en met diverse relevante methoden en gesprekstechnieken te experimenteren en te oefenen. Na afloop zijn de deelnemers in staat om de cliënt op maat te ondersteunen in het vergroten van de kwaliteit van diens netwerk.

Praktische informatie

De training omvat drie bijeenkomsten plus een terugkombijeenkomst. Per training kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Deze training kan op maat ontwikkeld worden, afgestemd op de wensen van de opdrachtgever. Deze training kan ook gekoppeld worden aan de training Empowerment. Bij deze training wordt gewerkt met het het boek Sterk met een vitaal netwerk.

Deelname aan de training Vitale netwerken levert 5,6 registerpunten op voor het opleidingstraject voor BAMw geregistreerde maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen.

Begeleider

Maria Scheffers ontwikkelde en begeleidt deze training.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Maria Scheffers
0182-551554/06-28276879
info@schefferscoaching.nl

Terug naar boven