Publicatie

Sterk met een vitaal netwerk

Sterk met een vitaal netwek (Maria Scheffers)Empowerment en de sociaal netwerkmethodiek

tweede herziene druk - verschenen in mei 2015

De overheid doet door middel van de Wmo een groot beroep op de zelfstandigheid en participatie van burgers, de zorgkracht van sociale netwerken en de betrokkenheid van de samenleving. Mantelzorgers en vrijwilligers nemen en krijgen hierin een steeds belangrijkere rol. Van professionals wordt verwacht dat zij mensen ondersteunen bij het versterken van hun zelfregie en het vitaliseren en betrekken van hun netwerk bij het oplossen van hun problemen. Dit vraagt van professionals een andere manier van werken.

Sterk met een vitaal netwerk sluit hierop aan door op een toegankelijke wijze praktische en concrete handvatten te geven voor het werken vanuit empowerment en het inzetten van de sociaal netwerkmethodiek, toegepast op zowel het werken met individuen, gezinnen en groepen als op het wijkgericht werken. Het boek beschrijft hoe professionals, met oog voor kwetsbaarheid, cliënten (met en zonder beperking) op gelijkwaardige wijze kunnen ondersteunen bij het versterken van de eigen kracht en hun probleemoplossend vermogen. Het geeft professionals inzicht in hoe zij cliënten kunnen coachen bij het versterken van hun netwerk en hoe zij hulpbronnen uit hun netwerk kunnen betrekken bij hun vragen. Er is veel aandacht voor etnische diversiteit, cliëntprofielen, oefeningen en voorbeelden. Op de website bij het boek zijn instrumenten en casussen te vinden.

Het boek is geschreven voor studenten van opleidingen in zorg en welzijn en voor professionals in alle velden van de zorg- en welzijnssector.

Maria Scheffers is eigenaar van Scheffers coaching en training. Zij is gastdocent bij verschillende hbo-opleidingen. Zij ontwikkelt en geeft in-company trainingen op maat aan professionals in zorg en welzijn, zoals wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, POH’ers en sociaal werkers (die ambulant en/of intramuraal werken in sociaal wijkteams, RIBW, maatschappelijke opvang, zorginstellingen).

  • www.coutinho.nl
  • ISBN 978 90 469 0443 5
  • NUR 752
  • € 26,50


Sterk met een vitaal netwek (Maria Scheffers)

Sterk met een vitaal netwerk

Empowerment en de sociaal netwerkmethodiek

Verschenen in september 2010

Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben professionals in de hulp- en dienstverlening de taak gekregen om cliënten te begeleiden naar het nemen van meer eigen verantwoordelijkheid en het vergroten en benutten van de onderlinge solidariteit. Daarbij is werken vanuit empowerment en de sociaal netwerkmethodiek essentieel.

Sterk met een vitaal netwerk beschrijft hoe professionals deze werkwijze in hun beroepspraktijk kunnen toepassen. Hiertoe wordt eerst de Wmo en haar impact op hulp- en dienstverlening beschreven. Vervolgens gaat het boek in op de manier waarop professionals hun cliënten kunnen begeleiden bij het vergroten van hun zelfregie (empowerment). Daarbij gaat het niet alleen om de cliënt. De hulpverlener zelf moet gericht werken aan zijn eigen attitude om cliënten aansluitend op hun leefwereld, niet alwetend en oplossend, maar open en coachend te kunnen benaderen. Het boek biedt daarvoor zowel de nodige inzichten als praktische handreikingen.