Training empowerment in zorg en welzijn

Een training voor professionals die met mensen werken

Visie

De cliëntbenadering in gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening en GGZ verandert door de eisen die vanuit de WMO gesteld worden. De begeleiding gaat enerzijds veel meer uit van de eigen kracht van mensen en is anderzijds juist gericht op de meest kwetsbaren in de samenleving. Er is vraag naar outreachend werken, bemoeizorg, aandacht voor preventie en de vraag om een bijdrage te leveren aan het vormgeven van leefbare wijken.
Empowerment en participatie van de betrokkenen zijn essentieel voor deze vormen van hulpverlening en zorg. Empowerment is het proces waarin mensen hun eigen krachten ervaren en versterken. Zij ontdekken en leren hoe zij meer zeggenschap kunnen verkrijgen over de eigen situatie en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leven.
Het belang van werken vanuit empowerment wordt op instellingsniveau onderkend. Toch wordt het nog lang niet overal in praktijk gebracht. Het ontbreekt de zorg- en hulpverleners vaak aan de nodige kennis en ervaring. Deze cursus komt hieraan tegemoet.

Omschrijving training

De training belicht zowel de uitgangspunten en aanpak van empowerment als de invloed van het referentiekader en de attitude van de hulpverlener  op het hulpverleningsproces. Het gaat onder meer over vragen als: hoe komt een cliënt achter zijn kracht? Hoe mobiliseert u die kracht? Hoe laat u mensen voelen dat zij krachtig zijn? Maar ook: Wat vraagt het van u als hulpverlener om de cliënt volledig te laten participeren in of zelfs de leiding te geven over zijn eigen hulpverleningsproces? Tijdens de training leert u verschillende gesprekstechnieken in te zetten, gekoppeld aan de diverse fasen in het begeleidingstraject. Er is expliciet aandacht voor eigen casuïstiek en via rollenspelen en huiswerkopdrachten wordt de theorie direct aan de praktijk gekoppeld.

Voor wie?

De training is bedoeld voor professionals in zorg, dienstverlening en welzijn die willen leren over en werken met  empowerment. De deelnemers zijn bereid om de betekenis van empowerment voor het eigen werkveld en functie te onderzoeken en met diverse relevante methoden en gesprekstechnieken te experimenteren en te oefenen. Na afloop zijn de deelnemers in staat om empowerment-gericht te werken en vanuit die werkwijze cliënten tegemoet te treden.

Praktische informatie

De training omvat drie dagdelen plus een terugkombijeenkomst. Per training kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Maria Scheffers, die het programma zelf ontwikkelde, verzorgt de training. Desgewenst kan zij het programma op maat aanpassen aan de wensen van de opdrachtgever. Bij deze training wordt gewerkt met het het boek Sterk met een vitaal netwerk.

Interesse?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Maria Scheffers,
0182-551554/06-28276879
info@schefferscoaching.nl

Terug naar boven